DAC and Open64 Forum 06/04~06/13 2011

OpenCL Update: OpenCL Compiler for GPUs/DSPs

Yu-Te Lin, Shao-Chung Wang, Ming-Yu Hung, Jia-Jhe Li, Jenq-Kuen Lee