CPC 2013 (Lyon, July 3-5, 2013)
"Pointer-Based Divergence Analysis in the SSA Form", Shao-Chung Wang, Ming-Yu Hung, Jenq-Kuen Lee, Yuan-Shin Hwang, Roy Dz-Ching Ju